PGV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1

HOSE - 15/08/2022 2:17:00 CH


Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1 như sau:

Các tin liên quan