CTS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

HOSE - 15/08/2022 3:12:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Các tin liên quan