VTD: Phan Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25.000 CP

HNX - 15/08/2022 5:07:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Ngọc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/09/2022.

Các tin liên quan