UIC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty IDICO -CTCP

HOSE - 15/08/2022 5:50:00 CH


Tổng Công ty IDICO -CTCP thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO như sau:

Các tin liên quan