PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 194.360 CP

HNX - 16/08/2022 1:21:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Anh Tuấn
- Mã chứng khoán: PPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 194.360 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 242.727 CP (tỷ lệ 0,33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 194.360 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/09/2022.

Các tin liên quan