DHM: Giải trình bổ sung chênh lệch LN BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với năm 2021

HOSE - 16/08/2022 2:27:00 CH


Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu giải trình bổ sung chênh lệch LN BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với năm 2021 như sau:

Các tin liên quan