DHM: Giải trình bổ sung chênh lệch LSNT BCTC soát xét bán niên năm 2022 trước và sau khi soát xét

HOSE - 16/08/2022 2:25:00 CH


Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu giải trình bổ sung chênh lệch LSNT BCTC soát xét bán niên năm 2022 trước và sau khi soát xét như sau:

Các tin liên quan