BWS: Võ Thị Nhã - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 12.000 CP

HNX - 16/08/2022 4:17:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Nhã
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 134.752 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/09/2022.

Các tin liên quan