SCS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 16/08/2022 4:36:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan