VPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 17/08/2022 4:13:00 CH


Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan