PVD: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

HOSE - 17/08/2022 4:21:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 như sau:

Các tin liên quan