HHG: Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2.200.000 CP

HNX - 18/08/2022 3:30:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Huy Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.570.367 CP (tỷ lệ 7,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2022.

Các tin liên quan