VTD: Nguyễn Dương Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 0 CP

HNX - 19/08/2022 8:30:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Dương Trung Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,38%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/08/2022.

Các tin liên quan