VFG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 19/08/2022 5:10:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan