VFG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 19/08/2022 5:10:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Các tin liên quan