TCK: Vì sao TCK bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

Diễn đàn doanh nghiệp - 21/08/2022 8:47:48 SA


Cùng với hàng loạt ý kiến ngoại trừ, kiểm toán cho rằng sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty.
 
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (UpCOM: TCK) ghi nhận lỗ ròng bán niên 2022 hơn 700 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng, tương đương với 75% so với con số lỗ gần 400 triệu đồng ghi nhận từ báo cáo tự lập.