PWS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 22/08/2022 8:31:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWS của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 06/09/2022 đến ngày 20/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Các tin liên quan