CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 22/08/2022 1:23:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan