CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 147.800 CP

HNX - 22/08/2022 4:21:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh
- Mã chứng khoán: CAG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.029.000 CP (tỷ lệ 7,46%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Bảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 147.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 881.200 CP (tỷ lệ 6,39%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá bán chưa đạt yêu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/08/2022.

Các tin liên quan