CKV: Lý Chí Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 28.500 CP

HNX - 25/08/2022 8:14:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Chí Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CKV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.500 CP (tỷ lệ 0,86%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/08/2022.

Các tin liên quan