KHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Hùng

HNX - 25/08/2022 8:57:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng
- Mã chứng khoán: KHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 321.900 CP (tỷ lệ 2,68%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 382.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 704.100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,87%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/08/2022.

Các tin liên quan