BWS: Võ Thị Nhã - Ủy viên HĐQT - đã mua 12.000 CP

HNX - 25/08/2022 9:24:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Nhã
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 134.752 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 146.752 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2022.

Các tin liên quan