TTA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 26/08/2022 1:31:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan