HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 60.000 CP

HNX - 26/08/2022 3:58:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Hạnh
- Mã chứng khoán: HMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 83.689 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư của cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/09/2022.

Các tin liên quan