TTA: Nhắc nhở chậm cbtt báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 26/08/2022 5:42:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm cbtt báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) như sau:

Các tin liên quan