BFC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (Chủ tịch HĐQT)

HOSE - 29/08/2022 2:01:00 CH


Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

Các tin liên quan