SKV: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 99.998 CP

HNX - 29/08/2022 3:03:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang
- Mã chứng khoán: SKV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 402.007 CP (tỷ lệ 1,75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Hồng Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 266.790 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 99.998 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 302.009 CP (tỷ lệ 1,31%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt được giá bán theo yêu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/08/2022.

Các tin liên quan