BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 20.000 CP

HNX - 30/08/2022 2:02:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Hương
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.063 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 176.117 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2022.

Các tin liên quan