FRC: Đặng Công Quang - Phó Giám đốc - đăng ký bán 3.500 CP

HNX - 30/08/2022 2:38:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Công Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: FRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2022.

Các tin liên quan