PPC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao thực hiện nhiệm vụ quyền Kế toán trưởng

HOSE - 31/08/2022 4:44:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao thực hiện nhiệm vụ quyền Kế toán trưởng như sau:

Các tin liên quan