MBS: Lê Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 300.000 CP

HNX - 07/09/2022 4:59:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 414.084 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 414.084 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 114.084 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

Các tin liên quan