BAF: Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ của Trái phiếu BAFH2225001

HOSE - 07/09/2022 5:34:00 CH


Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo về việc chốt danh sách trái chủ của Trái phiếu BAFH2225001 như sau:

Các tin liên quan