APF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng

HNX - 08/09/2022 2:20:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thắng
- Mã chứng khoán: APF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.310.000 CP (tỷ lệ 5,95%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 24.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.334.000 CP (tỷ lệ 6,06%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/09/2022.

Các tin liên quan