AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 09/09/2022 4:37:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 10 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty
          - Nội dung họp: Các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Các tin liên quan