VTD: Phan Ngọc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 20.000 CP

HNX - 16/09/2022 3:48:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Ngọc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/09/2022.

Các tin liên quan