SMT: Công ty cổ phần Louis Capital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

HNX - 16/09/2022 4:08:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Louis Capital
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.800.100 CP (tỷ lệ 51,21%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Mai Long
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Thục Vũ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.800.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.800.100 CP (tỷ lệ 51,21%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do giá cổ phiếu trên thị trường chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2022.

Các tin liên quan