DBM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

HNX - 19/09/2022 3:17:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: DBM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 429.839 CP (tỷ lệ 22,14%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 425.639 CP (tỷ lệ 21,92%)
- Lý do thay đổi sở hữu: giảm tỷ trọng
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/09/2022.

Các tin liên quan