C69: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

HNX - 20/09/2022 4:09:00 CH


.

Các tin liên quan