HJS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hà

HNX - 21/09/2022 1:50:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hà
- Họ tên người có liên quan: Võ Anh Linh
- Mối quan hệ:Chồng
- Số lượng: 1.000.000
- Tỷ lệ nắm giữ:4,76%
- Mã chứng khoán: HJS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.040.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.040.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,95%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.000.000
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 4,76
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2.040.000
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9,71
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/09/2022.

Các tin liên quan