HJS: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5.100.000 CP

HNX - 21/09/2022 1:49:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)
- Mã chứng khoán: HJS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.100.000 CP (tỷ lệ 24,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Lương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/2022.

Các tin liên quan