ATG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 21/09/2022 4:57:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan