C69: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 21/09/2022 5:10:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C69 của CTCP Xây dựng 1369 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2022
          - Nội dung họp: Khách sạn Purple Lotus, số 232 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Các tin liên quan