HVA: Đinh Tuấn Kiệt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 53.200 CP

HNX - 22/09/2022 2:02:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Tuấn Kiệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.200 CP (tỷ lệ 0,39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 53.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2022.

Các tin liên quan