PGT: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 295.201 CP

HNX - 22/09/2022 2:18:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo
- Mã chứng khoán: PGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 7,57%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 295.201 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 404.799 CP (tỷ lệ 4,38%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không còn nhu cầu bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2022.

Các tin liên quan