PGT: Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đã mua 295.201 CP

HNX - 22/09/2022 2:18:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace
- Mã chứng khoán: PGT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 281.000 CP (tỷ lệ 3,04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh Chi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 295.201 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 295.201 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 576.201 CP (tỷ lệ 6,23%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2022.

Các tin liên quan