BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 15.000 CP

HNX - 22/09/2022 4:32:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Thắng
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 261.589 CP (tỷ lệ 0,29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2022.

Các tin liên quan