SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 162.270 CP

HNX - 23/09/2022 10:46:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nam Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 162.270 CP (tỷ lệ 1,41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 162.270 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân, không tiếp tục nắm giữ cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2022.

Các tin liên quan