PHS: FRESHFIELDS CAPITAL CORPORATION - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6.000.000 CP

HNX - 23/09/2022 3:52:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: FRESHFIELDS CAPITAL CORPORATION
- Mã chứng khoán: PHS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.290.486 CP (tỷ lệ 4,86%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Albert Kwang-Chin Ting
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/10/2022.

Các tin liên quan