CHPG2223: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 23/09/2022 6:18:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền HPG-HSC-MET09 (mã CK:CHPG2223) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

Các tin liên quan