VGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 26/09/2022 4:19:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGP của CTCP Cảng Rau Quả như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09/11/2022, nếu có thay đổi TCPH sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả, địa chỉ: số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và đính hướng năm 2022;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua các báo cáo và các tờ trình;
+ Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Cảng Rau Quả vào các ngày làm việc, thời gian bắt đầu từ ngày 20/12/2022, người sở hữu mang CCCD (nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan